MAJĄTEK FIRMY

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca narażony jest na szereg nieprzewidzialnych zdarzeń losowych skutkujących poniesioną startą finansową.

Kompleksowe ubezpieczenie dla małych i średnich firm zapewnia ochronę mienia znajdującego się w posiadaniu firmy a w szczególności:

W wyniku zdarzeń losowych takich jak: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi a także w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju lub wandalizmu.

Ubezpieczenie zapewnia również ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.