MAJĄTEK FIRM

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca narażony jest na szereg nieprzewidzialnych zdarzeń losowych skutkujących poniesioną startą finansową.

Kompleksowe ubezpieczenie dla małych i średnich firm zapewnia ochronę mienia znajdującego się w posiadaniu firmy a w szczególności:

  1. budynki, budowle,
  2. urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
  3. wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń
  4. środki obrotowe tj.: towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
  5. mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania), bądź sprzedaży,
  6. wartości pieniężne,
  7. nakłady adaptacyjne,
  8. mienie osobiste pracowników,

w wyniku zdarzeń losowych takich jak: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi a także w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju lub wandalizmu.

Ubezpieczenie zapewnia również ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Partnerzy