INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator i dane kontaktowe administratora.
Administratorem danych osobowych jest Multitop Ubezpieczenia sp. z o. o. sp. k. („Multitop”), Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla miasta Wrocławia – Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000377859, NIP: 897-177-05-90, Regon: 021461650.
Adres do korespondencji: 59-300 Lubin, ul. Sportowa 19.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@multitop.com.pl, telefonicznie pod numerem:
76 746 24 13 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.
2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Multitop może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
1) przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących z Multitop zakładów
ubezpieczeń – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w
rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”.
2) marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem Multitop
umowę ubezpieczenia lub innych usług Multitop – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji
celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing
usług własnych tego zakładu ubezpieczeń, na podstawie powierzonego Multitop zakresu przetwarzania danych osobowych przez
ten zakład ubezpieczeń oraz marketing usług własnych Multitop.
3) zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do
zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1
pkt b RODO, na podstawie powierzonego Multitop zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład
ubezpieczeń.
4) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie
ubezpieczeń, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, na podstawie powierzonego Multitop zakresu przetwarzania danych
osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.
5) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Multitop, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
6) w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych
współpracujących z Multitop zakładów ubezpieczeń, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej
dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi
niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest
proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO
oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w
rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz
przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb.
7) udzielania odpowiedzi na składane przez Panią/Pana reklamacje w zakresie niezwiązanym z udzielaną przez zakład ubezpieczeń
ochroną ubezpieczeniową – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze , w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, to jest w ramach realizacji art. 16 ust. 2 Ustawy o dystrybucji
ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.) oraz Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 22 listopada 2017r., Dz.U. z 2017 r. poz.
2270).
8) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z
przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz
obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

Multitop Ubezpieczenia sp. z o. o. sp. k.
KRS: 0000377859, NIP: 897-177-05-90, Regon: 021461650
59-300 Lubin, ul. Sportowa 19

3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, analiza Pani/Pana wymagań i potrzeb oraz decyzje o potencjalnej
odpowiedniości lub nieodpowiedniości produktu mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).
Decyzje mogą być oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka odpowiedniości produktu do Panią/Panem wymagań i
potrzeb.
4. Informacja o wymogu podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w związku z analizą wymagań i potrzeb jest konieczne do przedstawienia przez osobę działającą w
imieniu Multitop propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedniej do Pani/Pana potrzeb. Bez podania danych osobowych
nie jest możliwe dokonanie analizy Pani/Pana wymagań i potrzeb oraz przedstawienie propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedniej wyniku tej analizy.
5. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
6. Przekazywanie danych.
1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z Multitop oraz do Unilink S.A., jako agenta
ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego).
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj.
dostawcom usług IT lub współpracującym z Multitop partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
7. Pani/Pana prawa.
1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do
realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy wymagań i potrzeb, zawarcia i
wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
5) W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do
wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez
pracownika Multitop.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych
kontaktowych.

Klauzula informacyjna Multitop Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. k

Formularz ze zgodą