UBEZPIECZENIA SZKOLNE 2017

UBEZPIECZENIE NNW „OŚWIATA” 2017/2018  

NNW – ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

SUMA UBEZPIECZENIA / SUMA GWARANCYJNA / LIMIT

Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku, nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% sumy ubezpieczenia. Śmierć na terenie placówki oświatowej  - dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia

Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych

do wysokości 20% sumy ubezpieczenia

Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

2% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do nauki  lub pracy przekroczył 31 dni

Świadczenie z tytułu korepetycji

100 zł. za 7 dni szkolnych, max. za 35 dni szkolnych

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu  wypłacane Ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu powyżej 50%

Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady

200 zł. jeżeli Ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 24 godziny w szpitalu

KLAUZULE DODATKOWE

Klauzula nr 1

Koszty leczenia NNW - Wariant rozszerzony – leczenie +rehabilitacja (do wysokości 30% sumy ubezpieczenia)

Klauzula nr 2

Świadczenie szpitalne –20 zł. za dzień; świadczenie wypłacane od 3-go dnia pobytu

Klauzula nr 4

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego  - 6000 zł

Klauzula nr 5

Świadczenie na wypadek Śmierci prawnego opiekuna wskutek NW – 3000 zł

Klauzula nr 6

Poważne zachorowanie lub operacja chirurgiczna  - 1000 zł – obowiązuje 2 miesiące karencji

Klauzula nr 9

Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek NNW - 100 zł.

Propozycje ubezpieczenia dla uczniów szkoły podstawowa, gimnazjum, szkoły średniej:

SUMA NNW: 10 000,-

SUMA NNW: 12 000,-

SUMA NNW: 14 000,-

Zakres podstawowy

Zakres podstawowy

Zakres podstawowy

+ Klauzula Nr 1

+ Klauzula. Nr 1

+ Klauzula. Nr 1

+ Klauzula. Nr 2

+ Klauzula. Nr 2

+ Klauzula. Nr 2

+ Klauzula. Nr 4

+ Klauzula. Nr 4

+ Klauzula. Nr 4

+ Klauzula. Nr 5

+ Klauzula. Nr 5

+ Klauzula. Nr 5

+ Klauzula. Nr 6

+ Klauzula. Nr 6

+ Klauzula. Nr 6

+ Klauzula. Nr 9

+ Klauzula. Nr 9

+ Klauzula. Nr 9

Składka* roczna bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu

48,00 zł

54,00 zł

61,00 zł

Składka* roczna z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

71,00 zł

82,00 zł

92,00 zł

* - wyłączone sporty wysokiego ryzyka, tj. sporty i sztuki walki, sporty obronne, jazda konna, nurkowanie przy użyciu aparatów oddechowych itd. §2 pkt.9 OWU

Wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

a) poprzez uczestnictwo w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych oraz w pozaszkolnych klubach, związkach i organizacjach sportowych;

b) podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązkowego planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych.

W rozumieniu OW U, za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na:

c) uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji oraz w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS), uczniowskich klubów sportowych (UKS) organizowanych przez daną placówkę oświatową, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej;

d) udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest uczniem klasy lub szkoły sportowej;

e) rekreacyjnym uprawianiu sportu;

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia arunki zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 67/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r., wchodzą w życie 25 kwietnia 2017 r. i mają zastosowanie do umów dodatkowych zawartych począwszy od tej daty dostępnych na stronie www.gothaer.pl.

 

 

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW  

ZAKRES PODSTAWOWY – OPCJA PODSTAOWA

WYSOKOŚĆ/LIMIT ŚWIADCZENIA

Pakiet I

Pakiet II

Pakiet III

Śmierć w wyniku NW komunikacyjnego

10 000 zł

11 000 zł

14 000 zł

Śmierć wskutek NW

(w tym również zawał serca i udar mózgu)

10 000 zł

11 000 zł

14 000 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
-100 % uszczerbku na zdrowiu
-1% uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia

10 000 zł
100 zł

11 000 zł
110 zł

14 000 zł
140 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

3 000 zł

3 300 zł

4 200 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

3 000 zł

3 300 zł

4 200 zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki - jednorazowo

100 zł

110 zł

140 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowo

1 000 zł

1 100 zł

1 400 zł

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NW

1 000 zł

1 100 zł

1 400 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie - jednorazowo (pobyt w szpitalu min 24 h)

100 zł

110 zł

140 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jednorazowo

100 zł

-

110 zł

140 zł

(pobyt w szpitalu min 3 dni)

Pobyt w szpitalu w wyniku NW

Pobyt na terenie RP. Świadczenie wypłacane od 3 – go dnia pobytu w szpitalu.

60 zł/ dzień

70 zł/ dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

-

60 zł/ dzień

70 zł/ dzień

Pobyt na terenie RP. Świadczenie wypłacane od 3 – go dnia pobytu w szpitalu.

Poważne zachorowania

-

1 500 zł

2 000 zł

nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terytorium RP

-

Do 500 zł

Do 500 zł

Świadczenie obejmuje zwrot kosztów: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji do 500 zł, badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji (za wyjątkiem operacji plastycznych), zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca

-

1 000 zł

1 000 zł

Składka roczna bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu

30,50 zł

40,10 zł

50,20 zł

Składka roczna z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

39,60 zł

52,10 zł

65,00 zł

Oferta ważna do 30.09.2017 r.

Wyczynowe uprawianie sportu - forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:

a)  poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,

b)  za wynagrodzeniem, tj. w przypadku otrzymywania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z tytułu uprawiania  sportu, zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej.

c)  w szkołach sportowych podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcjiPakiet dla dziecka - dla małych i dużych uczniów.  

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMY UBEZPIECZENIA

OSZCZĘDNY

OPTYMALNY

MAKSYMALNY

PRESTIŻ

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

5 000 zł

5 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego z progresją wskutek NW

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego

5 000 zł

6 000 zł

7 000 zł

10 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW

4 000 zł

4 500 zł

6 000 zł

10 000 zł

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki wskutek NW

3 000 zł

Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego
– następstwa NW

500 zł

750 zł

1 000 zł

1 000 zł

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego

20 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa NW

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW

2 000 zł

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek NW

500 zł

500 zł

500 zł

750 zł

Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta

200 zł

250 zł

300 zł

300 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu związany  z leczeniem zatrucia pokarmowego Ubezpieczonego

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby

300 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

3 000 zł

9 000 zł

9 000 zł

10 000 zł

SKŁADKA ROCZNA

30,00 zł

55,00 zł

83,00 zł

169,00 zł

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Żadne z niniejszych informacji doradztwa inwestycyjnego lub podatkowego ze strony Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Generali,  z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków” z dnia 6 czerwca 2017r. dostępnych na stronie www.generali.pl oraz u Agentów. nie stanowią

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

tel. 76 746 24 13 kom. 605 414 114 lub 734 198 572 fax. 76 746 24 16 email: biuro.lubin@multitop.com.pl