GENERALI – Z MYŚLĄ O NNW


Zalety produktu:

• proste i szybkie wystawienie polisy w portalu Merkury
• szeroki zakres ubezpieczenia
• możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia
• zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
• ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie
• całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach
• możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego po zawarciu umowy i opłaceniu składki
• zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną
• możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej umowie
• oferowany dodatkowy zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk
przyuczających do zawodu
• możliwość ubezpieczenia studenta niezależnie od formy studiów, na które uczęszcza
• niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia

Ubezpieczamy:

• dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
– wychowanków żłobków, przedszkoli
– uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych
– dzieci, które są członkami klubów sportowych
– dzieci pracowników firm
• studentów (dziennych i zaocznych) do 26 roku życia
• doktorantów do 26 roku życia

Wypłacamy odszkodowanie za:
• leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
• zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
• następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
• pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
• śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
• pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę)
• zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
• śmierć rodziców wskutek nieszczęśliwego wypadku
• uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia
lub wstrząśnienie mózgu
• zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in. cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
• pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym grypa, COVID-19)
• zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia
• pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole,
próba samobójcza, śmierć rodzica).

    POBIERZ OFERTĘ👇👇👇

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.